ZPROSTŘEDKOVANÉ SLUŽBY

Jako poskytovatel sociální služby osobní asistence aktivně podporujeme uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v daném místě veřejné. Podstatou služby totiž je, že kompenzuje postižení uživatele tak, aby mohl žít, jako by postižení neměl. Znamená to, že tak jako ostatní lidé používá náš uživatel běžné společenské zdroje, tj.  využívá běžné služby jako obchody, školy, úřady, zdravotnická zařízení, spolky, restaurace apod. tudíž běžně dostupné služby nenahrazujeme, naopak vytváříme příležitosti, aby uživatel mohl takové služby osobně a plně využívat.

Aktuálně se službou osobní asistence uživatelům zprostředkovaně nabízíme rozličné služby, volnočasové, terapeutické, společenské i rekreační aktivity ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, Farní charitou a Centrem  pro zdravotně postižené v K.Varech. Další zájmové, výchovné, společenské, vzdělávací a aktivizační činnosti, jež nejsou k dispozici nebo jsou pro uživatele nevhodné, jsou aktuálně řešeny formou nájmu vhodných prostor, sportovišť, zařízení apod. anebo jsou terénní záležitostí např. poznávacího, sportovního, vzdělávacího, výchovného, společenského, kulturního i pracovního charakteru. Těmito aktivitami se dále prohlubují a upevňují společenské a sociální návyky, rozvíjí se osobnost uživatele služby, manuální zručnost, znalosti a schopnosti a vytvářejí se i pracovní návyky, čímž jsou co nejvíce připraveni na budoucí samostatný život.