OSOBNÍ ASISTENCE

Za účelem získání maximálně možné samostatnosti při zvládání činností v různých oblastech života poskytujeme mentálně postiženým lidem službu osobní asistence.  Aby mohli postižení lidé samostatně žít, využívat běžné služby jako jsou obchody, restaurace, kina, divadla, dopravu, ale také navštěvovat školu, lékaře, úřady a chodit do zaměstnání, vedeme s pomocí naší služby tyto lidi formou nepedagogické výchovné činnosti tak, aby jim při jednotlivých úkonech osobní asistence služba nejen pomáhala, ale také tak, aby tyto úkony zvládali postupně sami. Uživatelům naší služby osobní asistence nabízíme pomoc při těchto úkonech:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například pomoc při oblékání, při úpravě vzhledu, pomoc při orientaci ve městě)

  • pomoc při osobní hygieně (například pomoc s koupáním, na WC)

  • pomoc při poskytnutí a zajištění stravy (například pomoc při vaření, při zajištění dodavatele stravy)

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc při úklidu domácnosti, praní  nebo při nákupech)

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (například pomoc při zajištění zájmových aktivit a činností, které rozvíjí nebo udržují uživatelovo schopnosti a dovednosti, podpora rodiny při péči o dítě nebo pomoc s navázáním, udržením a rozvíjením vztahů s rodinou a blízkými osobami)

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (například doprovody na úřady, k lékaři, do zaměstnání, do školy, na volnočasové aktivity)

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s úřady – pomoc při vyplňování dokumentů na úřadech, vyřizování příspěvků, pomoc při vyjednávání na soudech – např. svéprávnost)

Dílčí cíle služby jsou zaměřeny na získání co největší možné samostatnosti v různých oblastech života a jsou specifikovány dle individuálních schopností jednotlivých uživatelů v jejich individuálních plánech. Výchovná nepedagogická činnost spočívá v prohlubování a upevňování základních hygienických, společenských a sociálních návyků, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti i v individuální formě a především působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity. Pracovní příprava je zároveň základem pro budoucí chráněné či podporované zaměstnání na volném trhu práce, jež připravujeme.

Podrobný rozsah plněných potřeb uživatelů služby:

Regionální karty 

Obrazkový průvodce poskytovaných služeb